Armenian Rare Books
Author: Ֆրանչեսքոյ Ֆենելոն
Title: Պատմութիւն Թէլամաքի որդւոյ Յուլիսի: Հտ.Ա-Բ
Translated Title: History of Telemachus, Son of Julius
Publisher (standardized): տպ. Ս. Խաչ վանքի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Սուրբ Խաչ Վանիցն
Place (standardized): Նոր Նախիջևան
Place (as it is on book): Ի նորն ՆԱԽԻՋԵՒԱՆ
Year of Publication: 1793
Notes: Տիտղթ.` ՀՏ. Ա՝ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ/ ԹԷԼԱՄԱՔԻ ՈՐԴՒՈՅ/ ՅՈՒԼԻՍԻ:/ Արարե[ա]լ և շարադրե[ա]լ ի Մեծէ Ֆրանչէսքօ Ֆէնէլօնէ, Արհի Եպ[իս]կ[ոպո]սէ/ Սալինեաքի. որ էր դաստիարակիչ Վսեմափառ Թագազնոյն Ֆրանսայ/ու, որ և եղև յետոյ՝ Արհի Եպիսկոպոս և Դուքս Գամպրէի, և Սե-/պուհ Կայսերական։/ Վերստին նորոգ սրբագրեալ և ուղղեալ ի վերայ ձեռա-/գըրոյ Հեղի նակին. և թարգմանեալ ի Գալլիական լեզ/ուէ Յիտալիական բարբառ:/ Եւ այժմ փոխադրեալ ի Գալլիացւոց և ի յԻտալիացւոց լեզուէ ի/ Հայ բարբառ՝ ջանիւ և աշխատասիրութ[եամ]բ Մարգար Զաքարիայի Խօ­/ճէնց Երևանցւոյ։/ Սրբագրեալ զգուշութ[եամ]բ ի ձեռագրոյ Թարգմանչին՝ ի Թադդէոս Վարդա­/պետէ Կոստանդնուպօլսեցւոյ Մարուգեան։/ Տպագրեալ ի Վեհափառ Հայրապետու[թ]ե[ան]՝ Լուսացնցուղ և Ք[րիստո]սակերտ Ս[ր]բ[ո]յ Աթո/ռոյն Էջմիածնի՝ Տ[եառ]ն ՂՈՒԿԱՍՈՒ Երիցս երանեալ Սրբազնաս[ուր]բ Կաթու/ղիկոսի ամ[ենայն] Հայոց։/ Հրամանաւ՝ ս[ր]բ[ո]յ Աթոռոյն Էջմիածնի Ծայրագոյն Նուիրակի՝ և Հիւսիսային կողմանս եղե[ա]լ/ ազգիս Հայոց՝ Առաքելաշաւիղ Առաջնորդի, Սանահնեցի Երկայնաբազուկ Արղութե[ան]ց՝ Իշխանազնեայ Տ[եառ]ն Յովսեփայ Սրբազան Արք Եպի[սկոպո]սի, Հիմնադրի նոր Նախիջևան և Գրիգո/րուպօլ Քաղաքացն։/ Արդեամբք և ծախիւք Բարեպաշտօն և Մեծահաւատ՝ Ջուղայեցի Պայծառ/ Իշխան Աղայ Յօհանջանին Գէրաքեան, բնակելոյն ի Հնդիկս, ի Սուրաթ։/ Յամի Տ[եառ]ն 1793. ի փետրվարի 20։ Իսկ ի Թուին հայոց ռմխբ։/ ՀԱՏՈՐ. Ա։/ Ի տպարանի նորին Բարձր Սրբազնութե[ան], որ Արփիանման պայծառաց/եալնէ զուարթառատ և արդիւնաւոր տրվոք, ի Հնդիկս ի զանազան/ քաղաքս բնակեալ Բարեսէր մերազնէից Հասարակութե[ան]ն,/ Ընդ հովանեաւ Երկնահանգէտ Ս[ուր]բ Խաչ Վանիցն՝ որ ի նորն /ՆԱԽԻՋԵՒԱՆ/: Տիտղթ.` ՀՏ. Բ՝ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ/ ԹԷԼԱՄԱՔԻ ՈՐԴՒՈՅ/ ՅՈՒԼԻՍԻ:/ Արարե[ա]լ և շարադրե[ա]լ ի Մեծէ Ֆրանչէսքօ Ֆէնէլօնէ, Արհի Եպիս/կոպոսէ Սալինեաքի. որ էր դաստիարակիչ Վսեմափառ Թագազնոյն/ Ֆրանսացու, որ և եղև յետոյ՝ Արհի Եպիսկոպոս և Դուքս Գամպրէի, և Սեպուհ Կայսերական։/ Վերստին նորոգ սրբագրեալ և ուղղեալ ի վերայ ձեռա/գըրոյ Հեղինակին. և թարգմանեալ ի Գալլիական լեզ/ուէ Յիտալիական բարբառ։/ Եւ այժմ փոխադրեալ ի Գալլիացւոց և ի յԻտալիացւոց լեզուէ ի/ Հայ բարբառ ջանիւ և աշխատասիրու[թեամ]բ Մարգար Զաքարիայի Խօ­/ճէնց Երևանցւոյ։/ Սրբագրեալ ի Վեհափառ Հայրապետութե[ան]՝ Լուսացնցուղ և Ք[րիստո]սակերտ Ս[ր]բ[ո]յ Աթոռոյն Էջմիածնի՝ Տ[եառ]ն ՂՈՒԿԱՍՈՒ Երիցս երանեալ Սրբազնաս[ուր]բ/ Կաթուղիկոսի ամ[ենայն] Հայոց։/ Հրամանաւ՝ Ս[ր]բ[ո]յ Աթոռոյն Էջմիածնի ծայրագոյն Նուիրակի՝ և Հիւսիսային կողմանս/եղել ազգիս Հայոց Առաքելաշաւիղ Առաջնորդի, Սանահնեցի Երկայնաբազուկ Ար/ղութե[ան]ց՝ Իշխանազնեայ Տ[եառ]ն Յովսեփայ Սրբազան Արք Եպ[իս]կ[ոպո]սի, Հիմնադրի նոր Նախի­/ջևան և Գրիգորուպօլ Քաղաքացն։/ Արդեամբք և ծախիւք բարեպաշտօն և Մեծահաւատ՝ Ջուղայեցի Պայծառ/ Իշխան Աղայ Յօհանջանին Գէրաքեան, բնակելոյն, ի Հնդիկս, ի Սուրաթ։/ Յամի Տ[եառ]ն 1793. ի Օգոստոսի 20։ Իսկ ի Թուին հայոց ռմխբ։/ ՀԱՏՈՐ. Բ։/ Ի տպարանի նորին Բարձր Սրբազնու[թ]ե[ան], որ Արփիանման պայծառաց/եալն է՝ զուարթառատ և արդիւնաւոր տրովք, ի հնդիկս՝ ի զանա-/զան քաղաքս բնակեալ Բարեսէր մերազնէից Հասարակութե[ան]ն։/ Ընդ հովանեաւ Երկնահանգէտ Ս[ուր]բ Խաչ Վանիցն՝ որ ի նորն /ՆԱԽԻՋԵՒԱՆ/:
Շարվ. 21x13,5 սմ։
371 էջ։
File size: 56,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia, 1223-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia