Armenian Rare Books
Author: Ղազար Փարպեցի
Title: Պատմութիւն հայոց
Publisher: տպ. Ս. Ղազարի, հանուն Անտոնի Բորտոլի
Place: Վենետիկ
Year of Publication: 1793
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՂԱԶԱՐԱՅ/ ՓԱՐՊԵՑՒՈՅ/ Արարեալ/ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹԻՒՆ/ ի բաժանմանէ թագաւորու[թ]ե[ան] արշակունեաց/ մինչև ցօր մարզպանութեան վահա-/նայ մամիկոնոյ:/ Տպագրեա/լ յամի տ[եառ]ն 1793. ի մարտի 22:/ Ի թուականիս հայոց ռմխբ:/ Արդեամբք, և ծախիւք երկուց հարազատաց/ բարաղամեանց պարոն Զաքարին և պարոն/ Յովսէփին շահրիմանեանց:/ Ի հայրապետու[թ]ե[ան] տ[եառ]ն Ղուկասու հայոց կաթուղիկոսի:/ Ի ՎԵՆԷՏԻԿ/ ի վանս ս[ր]բ[ո]յն Ղազարու/ յանուն անտոնի պօռթօլի:/ Հրամանաւ մեծաւորաց:/
320 էջ։ Ցանկը երկսյուն։ Ութածալ, մամուլանիշերը հայատառ և լատինատառ։ Շարվ. չափը՝ 14x8 սմ։ Տիտղթ. զարդափակ։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Ենթավերնագրերը գրքի լուսանցքներում։ Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով և նոտրգրով։ Օգտագործված են նաև 10 կետաչափի բոլորագիր, գլխագրեր և գաղափարագիր։
File size: 26 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Etchmiadzin, Mother See of Holy Etchmiadzin
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/691
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library