Armenian Rare Books
Author: Գէորգ Մխլայիմ
Title: Ճառ վասն ծննդեան և չարչարանաց տեառն մերոյ և փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի
Translated Title: Homily Concerning the Nativity and Passion of our Lord and Saviour Jesus Christ
Publisher (standardized): տպ. Մայր դպրատան
Publisher (as it is on book): ի մայր Դպրատան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊOLԻՍ
Year of Publication: 1793
Notes: ՃԱՌ/ վ[ա]ս[ն] ծննդեան/ և չ[ա]րչ[ա]ր[ա]ն[ա]ց տ[եառ]ն/ մերոյ և փրկ/չին յ[իսուս]ի ք[րիստոս]ի: Ի Գէորգ Վարդա/պետէ Ասացեալ/ի ս[ուր]բ լուս[ա]ւ[ո]ր[ի]չ եկե/ղեցին ղալաթիու։/ ՏՊԵԱԼ/ Հինգ[ե]ր[ո]րդ տիպս այս ի Հայր[ա]պ[ե]տ[ո]ւ[թ]ե[ան]/ ս[ր]բ[ո]յ Էջմիածնի Տ[եառ]ն Ղուկ[ա]սու սրբ[ա]զ[ա]ն/ Կաթուղիկոսի ամ[ենայն] Հայոց։/ Եւ ս[ր]բ[ո]յ Ե/րուսա]ղ[է]մի Տ[եառ]ն Յովակիմայ ճգ/նազգեաց Պատրիարգի։/ Եւ Կոստանդնուպօլսոյ Տ[եառ]ն Զա/քարիայ Ազգասէր և ա[ստուա]ծաբան Պատ/րիարգի. որոյ հրամանաւն իսկ տը[պեցաւ։] Ի ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊOLԻՍ։/ յամի տեառն 1793։/ ի մայր Դպրատան։/ ի մատթէոս դպրէ, իւրով տպագրաւ։/ Հայատառ թուրքերեն։ Գրքում կա տպագրական վրիպակ, էջ 71-ի փոխարեն տպագրվել է 54:
Շարվ. 13,2x8 սմ։
71 զարդափակ էջ։
File size: 9,53 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 1933-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia