Armenian Rare Books
Title: Ժամագիրք:- Քաղուած Հանգստեան
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազարի
Publisher (as it is on book): Ի վանս սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վէնէտիկ
Year of Publication: 1793
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԿԱՐԳԱՒՈ/ՐՈՒԹՒԻՆ/ Հասարակ[ա]ց աղօթից/ հայաստանեայց եկե-/ղեցւյ։/ Արարեալ սրբոյն Սահա/կայ հայրապետին, և Մես/-րոպայ վարդ[ա]պ[ե]տին, Գիւ/տայ, և Յոհաննու ման/դակունւոյ։/ Ստե[ա]լ յամի տ[եառ]ն, 1793/ և ի թուին հայոց, ռմխբ/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ:/ Ի վանս սրբոյն/ Ղազարու։/
Տպակից է՝ ՔԱՂՈՒԱԾ ՀԱՆԳՍՏԵԱՆ գրքին:
372, 6 չհ, 15, 48 (=441) գծափակ էջ։ Տիտղթ. դարձերեսը, 155 և 287-րդ էջերը չտպագրված։ Վեցածալ և տասներկուծալ, մամուլանիշերը հայատառ և լատինատառ։ Շարվ. չափը շրջանակով՝ 9,9 X 5 սմ։ Տիտղթ.՝ խորանի մեջ։ Էջախորագրերով և լուսանցանիշերով։ 7 (՞) փորագիր պատկեր։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 8 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև նոտրգիր և գլխագրեր։
441 էջ։
File size: 26.8 MB
Holdings: Armenia, Etchmiadzin, Mother See of Holy Etchmiadzin
Year and Place of Digitization: 2012, Mother See of Holy Etchmiadzin
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Mother See of Holy Etchmiadzin