close this section of the library 1795
View the document Գիրք աղօթից (1795)
View the document Ժամագիրք (1795)
View the document Մեկնութիւն ժամակարգութեան (1795)
View the document Պատմութիւն ԹԷլամաքի որդւոյ Յուլիսի: Երկու հատորով։ Հտ. 2 (1795)
View the document Սաղմոսարան (1795)
View the document Տօմար (1795)
View the document Քարոզ