close this section of the library 1797
View the document Այբբենարան (1797, 103 էջ)
View the document Այբբենարան (1797, 55 էջ)
View the document Գիրք սահմանաց (1797)
View the document Լուծմունք սահմանացն Դաւթի (1797)
View the document Ղեկաւար Մանկանց
View the document Մեկնութիւն Սաղմոսաց Դաւթի
View the document Նախապատրաստութիւն սրբոյ պատարագի
View the document Վիճաբանութիւն առ Շահ Սլէմանն Պարսից
View the document Տարեցոյց եւ օրացոյց (1797)
View the document Տետրակ ի պետս վաճառականաց