close this section of the library 1650
View the document Միաբանութիւն Հայոց սուրբ եկեղեցւոյն ընդ մեծի սուրբ եկեղեցւոյն Հռովմայ: Հտ. 1 (1650)