Armenian Rare Books
Title: Աղօթագիրք
Translated Title: Prayer Book
Publisher (standardized): տպ. Մատթեոս Դպրի
Publisher (as it is on book): ի Մատթէոս Դպրէ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի ԿՈԱՏԱՆԴՆՕՊՕԼԻՍ
Year of Publication: 1798
Notes: ԳԻՐՔ/ ԱՂՕԹԻՑ/վասն ամ[ենայն] ցեղ/ պատահարաց որք գան՝ ի վերայ/ մարոյն:/ յՈրոց ազատեսցէ զմեզ /աստուած/ ԱմԷն։/ Տպեալ հրամանաւ տ[եառ]ն / Զաքարիայ ազգասէր և բարեկարգ Պատ-/րիարգի։ / Ի ԿՈԱՏԱՆԴՆՕՊՕԼԻՍ։ Յամի Տեառն 1798 / ի Մատթէոս Դպրէ:
Շարվ. 8x4,9 սմ։
74, 2 չհ (=76) էջ։
File size: 4,63 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 1967-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia