close this section of the library 1799
View the document Ադամգիրք։ Չափածո (1799)
View the document Ժամագիրք (1799)
View the document Մեկնութիւն Ս. Պատարագին
View the document Տօնացոյց (1799)