close this section of the library 1799
View the document Ադամգիրք։ Չափածո (1799)
View the document Ժամագիրք (1799)
View the document Մեկնութիւն Ս. Պատարագին
View the document Տարեգրութիւն 1799 տարւոյն
View the document Տօնացոյց (1799)