close this section of the library 1658
View the document Միաբանութիւն Հայոց սուրբ եկեղեցւոյն ընդ մեծի սուրբ եկեղեցւոյն Հռովմայ: Հտ. 2, մաս 1: Ա տպագր. (1658)
View the document Միաբանութիւն Հայոց սուրբ եկեղեցւոյն ընդ մեծի սուրբ եկեղեցւոյն Հռովմայ: Հտ. 2, մաս 1: Բ տպագր. (1658)