close this section of the library 1661
View the document Միաբանութիւն Հայոց սուրբ եկեղեցւոյն ընդ մեծի սուրբ եկեղեցւոյն Հռովմայ: Հտ. 2, մաս 2 (1661)