close this section of the library 1668
View the document Աշխարհացոյց։- Աղուէսագիրք (1668)
View the document Նոր Կտակարան (1668)
View the document Տօմարաց գիրք (1668, 238 էջ)
View the document Տօմարաց գիրք (1668, 296 էջ)