close this section of the library 1669
View the document Գիրք պատմութեանց
View the document Խոստովանարան կամ ամբաստանարան
View the document Շարակնոց (1669)
View the document Տօնացոյց (1669, 272 էջ)
View the document Տօնացոյց (1669, 273 էջ)