close this section of the library 1674
View the document Զտութիւն հայկաբանութեան կամ քերականութիւն հայկական
View the document Համահետեւումն Քրիստոսի
View the document Համառօտութիւն ճարտասանականի արհեստի
View the document Ձեռբածութիւն յերկինս (1674)
View the document Յաղագս ճշմարտութեան հաւատոյն քրիստոնէականի