close this section of the library 1680
View the document Աբդիաս հայերէն
View the document Աւետարան (1680)
View the document Հայելի ճշմարտութեան
View the document Վարդապետութիւն քրիստոնէական (1680)