close this section of the library 1686
View the document Ժամագիրք (1686)
View the document Խորհրդատետր (1686)
View the document Յիսուս որդի։ Չափածո