close this section of the library 1687
View the document Խոկումն քրիստոնէական (1687)
View the document Պատասխանատրութիւնք
View the document Պարզաբանութիւն Սաղմոսացն Դաւթի