close this section of the library 1688
View the document Գիրք ժողովածոյ ընդդէմ երկաբնակաց
View the document Գիրք համառօտ վասն իսկապէս և Ճշմարիտ հաւատոյ