Armenian Rare Books
Author: Յովհաննէս Ջուղայեցի
Title: Գիրք համառօտ վասն իսկապէս և Ճշմարիտ հաւատոյ
Translated Title: Brief Book concerning real and true Faith
Publisher (standardized): տպ. Ամէնափրկիչ վանքի
Publisher (as it is on book): ի վանս Սուրբ ամենափրկչիի
Place (standardized): ՆՈՐ Ջուղա
Place (as it is on book): ի ջուղայ
Year of Publication: 1688
Notes: ԳԻՐՔ ՀԱՄԱՌՕՏ ՎԱ/սն իսկապէս և Ճշմ[ա]ր[ի]տ/ հաւատոյ. և դաւան/ու[թ]ե[ան] ուղղափառ կաթ/[ու]ղիկէ, ընթ[ա]նուր հաեաստան/ե[ա]ց եկեղեցւոյ։ զորս առաք և/ ունեմք այժմ. ի Գրիգորէ ս[ուր]բ/ լուսաւորչէն։ և Երից ս[ուր]բ ժո/ղովոցն և ի Ս[ր]բ[ո]ց. հոգի ընկալ./ երկոտասան վ[ա]րդապետ[ա]ցն։ և/ ևս վ[ա]ս[ն ը[նդ]դիմութե[ան] երկաբնա/կաց. որք հետևին ըս[տ] մտացա/ծին բանից իւրեանց. և ոչ ըս[տ] աւանդութե[ան] ս[ր]բ[ո]ց հոգի ընկալ/ հարցն. զոր ստացեալ ուսան/ի քաղկեդոնական ժողովոյն./ և ի տումարէն լևոնի. որ յայ/տնի// ը[նդ]դէմէ երից ս[ուր]բ ժողովոյն./ և ա[ստուա]ծ ընկալ ս[ուր]բ հարցն:/ ԵՂԵՒ ՏՊԱԳՐՈՒ/ԹԻ[ւն]ս ի թագաւորու[թ]ե[ան]/ արքայից արքայ. Շահ/սուլէման. թագաւորին։ ի/ Հայրապետութ]ե[ան] Տ[եառ]ն Եղիազար/ու Կ[ա]թ[ու]ղ[ի]կ[ո]սի ամ[ենայն] Հայոց։ ի ջու/ղայ. ի վանս Ս[ուր]բ ամենա- փրկչի/ Ձեռամբ նորին առաջնորդի/ Ստեփաննոսի Արհի Եպ[իս]կ[ոպո]սի./ի քալանթարու[թ]ե[ան] պայազատ/ Պ[ա]ր[ո]ն Աւետին։ Աշխատօղք/ տպարանումս զսարգիս և/ զա[ստուա]ծատ][ո]ւր իր[ի]ց[ո]ւնքս ևս յի/շել աղաչեմք։/// ԴԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆ ՀԱ/ՅՈՑ ԵԻ ՆԵՐԱ­/ԾՈՒԹԻՒՆ ԱՆՈՒՂ/ՂԻՑ:/ SMBOLYM ARMENORYM ET/ INTRODYCTIO DE DIDIREG/TEM./ ի Թուոյ փրկչին ռ. զճ. ձը։/ և ըստ Հաոց, ռճլ և զ։/ Օգնեա Հոգի սուրբ ա[ստուա]ծ և/ հաս ի թիկունս տկարութե[ան]ս/ մերոյ:/ Գրքում կան տպագրական վրիպակներ, էջ 27-ի փոխարեն տպագրվել է 17, էջ 31-ը 13, էջ 76-ը 67, էջ 114-ը 411, 138-ը 13, 141-ը 41,215-ը 229, 216-ը 612, 221-ը 2201, 222-ը 2202,246-ը 642, 248-ը 842, 263-ը 269, 266-ը 662, 330-ը 033:
Շարվ. 8,3x5,2 սմ։
16 չհ, 364 (=380) էջ։
File size: 16.9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia, 1607-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia