close this section of the library 1690
View the document Դաշանց թուղթ (1690)
View the document Խորհրդատետր (1690)
View the document Միաբանութիւն Հայոց սուրբ եկեղեցւոյն ընդ մեծի սուրբ եկեղեցւոյն Հռովմայ: Հտ. 1 (1690)
View the document Միաբանութիւն Հայոց սուրբ եկեղեցւոյն ընդ մեծի սուրբ եկեղեցւոյն Հռովմայ: Հտ. 1: Բ տպագր. (1690)