close this section of the library 1695
View the document Բառգիրք լատինհայ (1695)
View the document Դաշանց թուղթ (1695)
View the document Համատարած Աշխարհացոյց, մեծ: (Կիսագնդեր)
View the document Պատմութիւն հայոց (1695)
View the document Պարզատօմար (1695)
View the document Սաղմոսարան (1695)