close this section of the library 1696
View the document Բանալի համատարածի աշխարհացուցին
View the document Յաղագս համահետեւմանն Քրիստոսի (1696)
View the document Պատմութիւն կայսերն Փոնցիանոսի (1696)
View the document Տօմար (1696)
View the document Քերականութիւն (1696)