Armenian Rare Books
Title: Շարակնոց
Translated Title: Hymnal
Publisher (standardized): տպ. Աստվածատուր Կոստանդնուպոլսեցու
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Ըստամպօլցի Խօճայ Կարապետի որդի Տիրացու Աստուածատուրին
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի մայրաքաղաքն Կոստանդինու պօլիս
Year of Publication: 1699-1700
Notes: ՇՆՈՐՀՕՔ ԱՄԵՆԱ/ԶՕՐԻՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ, ԵՒ/ ՈՂՈՐՄՈՒԹԵԱՄԲ ՏԵԱՌՆ/ մերոյ Յ[իսուս]ի Ք[րիստոս]ի և յօժանդակութեամբ հոգւոյն/ սրբոյ պարգևատուի. Ըսկիզբն եդաք երաժշտա/կան երգս Շարականաց, գեղեցիկ յօրինեալ ի/ սրբոց մերոց վարդապետաց./ ի լուսաւորութի/ւն/ և/ ի պայծառութիւն եկեղեցեաց հայաստանեաց։/ Ըստ աւուրց պատշաճին ըզտէրունեացն և ըզ/սրբոցն զօրհնութի[ւն]սն. քաղուածովք եդաք զի մի/ ոք աշխատեսցի որոնել. նայև զգիշերապաշտօնսն/ և Զտէրունեացն և զմարտիրոսացն և զաւուր/ պատշաճսն իւր սարօքն եդաք/ կարգաւ։/ Ի հայրապետութե[ան] Սրբոյ Աթոռոյն Էջմիածնի/ Տեառն Նահապետի Սրբազան Կաթուղիկոսին։/ Եւ Սուրբ Երուսաղեմայ Հայրապետին Տէր/ Մինասին։/ Եւ տպագրեցեալ ի տպարանի Ըստամպօլցի/ Խօճայ Կարապետի որդի Տիրացու/ Աստուածատուրին։/ Արդեամբք Եւ գոյիւք նոյնոյ։ Ըստամպօլցի/ Տիրացու Աստուածատուրին։ Եւ կեսարացի/ Սարգիսին. որ մականուամբ ծառայ կոչի։/ Ի թուականութեանս Հայոց. ռճխը։/ Սեպտեմբեր ամայ ժա։/ Ի մայրաքաղաքն Կոստանդինու պօլիս։/ Օգնեա Հոգիտ Ս[ուր]բ Ա[ստուա]ծ ճշմարիտ. զսկսեալս/ մեր դու հասոյ յաւարտ։/ 47 էջից հետո 3 էջ համարակալված է՝ 2, 3, 4, ընդհանուր համարակալությունից դուրս, ապա հաջորդ էջը համարակալված է նորից 47, շարունակության համարակալությունը ճիշտ է։
Շարվ. 20x14,2 սմ։
528 զարդափակ, երկսյուն էջ։
File size: 537 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia