close this section of the library 1700-1701
View the document Համառօտ մեկնութիւն երգոյ երգոցն Սողոմոնի
View the document Մեկնութիւն յայտնութեան
View the document Յաղագս համահետեւմանն Քրիստոսի (1700-1701)