Armenian Rare Books
Author: Խաչատուր Էրզրումեցի Առաքելեան
Title: Համառօտ մեկնութիւն երգոյ երգոցն Սողոմոնի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի և Ս. Սարգսի
Place (standardizated): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդինուպօլիս
Year of Publication: 1700-1701
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՀԱՄԱՌՕՏ ՄԵԿ/ՆՈՒԹԻ[Ւն] ԵՐԳՈՅ ԵՐԳՈՑՆ /ՍՈՂՈՄՈՆԻ։/ Շարադրեցեալ, ի Խաչատրոյ էր/զրումեցւոյ Ա[ստուա]ծաբան վարդապետէ՝/ ըստ մեկնութե[ան] գերազանցից վարդա/պետաց ա[ստուա]ծաբանից եկեղեցւոյ։/ Որոց անուանքն են այսոքիկ. ս[ուր]բն Օգոս/տինոս՝ ս[ուր]բն Գրիգոր նիւսացին՝ ս[ուր]բն Գրի/գոր հռօմայ հայրապետն. ս[ուր]բն Ամբրոսիոս՝/ ս[ուր]բն Բեռնարտոս՝ Որոգինէս՝ ս[ուր]բն Թօմաս/ագուինացին՝ ս[ուր]բն Բարսեղ՝ ս[ուր]բն Հերօնիմոս Բէթայ քահանայն՝ Ռուպերտոս՝ ս[ուր]բն Ան/սէլմոս, Կասիօդօրոս՝ ս[ուր]բն Եպիփան, ս[ուր]բն/ Կիւրեղ, Իզիտօրոս՝ ս[ուր]բն Կիպրիանոս՝ ս[ուր]բն Ֆռանչիսկոս՝ ս[ուր]բ Բօնավէնտուրա։ Եւ մա/նաւանդ տիրինոս՝ ի փառս մեծագոյնս ա[ստուծո]յ։/ Ի Հայրապետութեանն Տեառն/ Նահապետի Կաթուղիկոսի/ ամ[են]ից. հայոց։/ ի Կոստանդինուպօլիս։ Քաղաքի։/ և թուաբերութեան հայոց։ ռճծ։/ յուվարի ամսոյն ը։/ և Ի թվին փրկչին 1700։ յուվարի ը։/
ԾԱՆՈԹ.՝ Գրքում տպարանի կամ հրատարակչի անունը չի նշված։ Բայց քանի որ, տպագրական բոլոր հատկանիշներով նման է իրեն տպակից «Գիրք մեկնութեան յայտնութեանն սրբոյ Յոհաննու աւետարանչի»-ն, կարելի է ենթադրել, որ տպագրվել է նույն տպարանում, այն է՝ Կ. Պոլիս «Ս. Էջմիածնի և Ս. Սարգսի» անվան։ Գրքի հրատարակիչն է Մխիթար Սեբաստացին։
258 էջ։ Ութածալ, մամուլանիշերը հայատառ և արաբական թվանշաններով։ Շարվ. չափը՝ 12,2x7,3 սմ։ Լուսանցանիշերով և էջախորագրերով։ 1 փորագիր պատկեր 6-րդ էջում, տակը ութտողյա ոտանավոր։ 1 գլխազարդ, 1 վերջազարդ, 1 լուսանցազարդ և զարդագրեր։ Բնագիրը մոտ 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր և նոտրգիր։
File size: 14,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA, էդգ/822
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library