close this section of the library 1704
View the document Բուրաստան աղօթից (1704)
View the document Գործք առաքելոց (1704)
View the document Ժամագիրք (1704)
View the document Լուսաշաւիղ
View the document Խրատականք եւ հոգեշահք քարոզք
View the document Համբոյր սրբութեան
View the document Մաշտոց (1704)
View the document Յոգնադիմի աստուածաբանական բարոյական եւ քաղաքական իրողութեանց սահմանք։- Արիստոտէլ։ Յաղագս առաքինութեանց եւ չարութեանց։
View the document Պաշտօն Աստուածային
View the document Պարտէզ ոգեւոր (1704)