close this section of the library 1705
View the document Ժամագիրք (1705)
View the document Ձեռբածութիւն յերկինս (1705)
View the document Յաղագս համահետեւմանն Քրիստոսի (1705)