Armenian Rare Books
Title: Ժամամատոյց յաղագս Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Անդօնի Պօրդօլի
Place: Վենետիկ
Year of Publication: 1706
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԺԱՄԱՄԱՏՈՅՑ /ՅԱՂԱԳՍ/ Սրբոյն ԳՐԻԳՈՐԻ/ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻՆ/ Եպիսկոպոսի,/ Եւ բազմաչարչար Հայոց Նախա-/հօրն, որոյ զտօնախմբութիւնն,/ բնակիչք Նէապօլի քաղա-/քին նառաջնում աւուրն/ Հոկտեմբերի ամսոյ/ կատարեն։/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ։ 1706. / Ի Տպարանի Անդօնի Պօրդօլի./ Մեծաւորաց Հրամանաւ։/
60 էջ: Տասներկուծալ, մամուլանիշերը լատինատառ։ Շարվ. չափը՝ 10x5 սմ։ Տիտղոսաթերթերի վրա փոքրիկ զարդանկար։ 10 փորագիր պատկեր։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 8 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր։
Կազմակից է ԺԱՄԱԳԻՐՔ ՍՐԲՈՒՀՒՈՅ ԿՈՒՍԻՆ ՄԱՐԻԱՄՈՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆ գրքին։
File size: 1.7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/733
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library