Armenian Rare Books
Title: Խորհրդատետր
Publisher: տպ. Գրիգոր Մարզվանեցու
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդինուպօլիս
Year of Publication: 1706
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԽՈՐՀՐԴԱՏԵ/տր սրբազան Պատա/րագի։ Ըստ Արարողու[թ]ե[ան]/ Եկեղեցե[ա]ցն Հայաստա/նեաց։ Սրբոյ Յաթոռոյն/ Էջմիածնի ընդհանուր/ մայր եկեղեցւոյ. զոր հիմ/նեցեալ ի Ք[րիստո]սէ։ Եւ նո/րին դիտապետի Սրբոյն/ Գրիգորի Լուսաւորչին։/ Որոյ փոխանորդացն միոյ/ իսկ Տ[եառ]ն*....../ Սրբազան Կ[ա]թ[ո]ւղիկոսին/ Հանուրց հայաստանե[ա]ց։/ Իսկ ի թվին Փրկչին ռէ/ճզ։ Եւ ի թվականութե[ան]/ Արամեան ռճծե, Յամ/սեանն օգոստոսի։ Տպա/գրեցե[ա]լ ի նորակերտ տը/պարանի Գրիգոր դպրի/ մարզւանեցո ի մայրաք[ա]ղ[ա]քն/ Կոստանդինուպօլիս։/
ԽԳ (=43) երկսյուն, զարդափակ էջ։ Քառածալ, մամուլանիշերը հայատառ։ Շարվ. չափը. շրջանակով՝ 20X14 սմ: Տիտղթ. զարդափակ, սրբերի պատկերներով ու մակագրություններով։ 1 փորագիր պատկեր գ էջում։ 2 գլխազարդ, 2 վերջազարդ, զարդագրեր և լուսանցազարդեր։ Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր։
File size: 8,48 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Romania, Bucharest, Dudian House of Culture
Year and Place of Digitization: 2009, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library