Armenian Rare Books
Title: Յայսմաւուրք
Translated Title: Synaxary
Publisher (standardized): տպ. Գրիգոր Մարզվանեցու
Publisher (as it is on book): Ներ տպարանումն գրիգորի դպրի որդոյ մկրտչի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): ի մայրաքաղաքն Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1706
Notes: ՃԱՌ ՍՐԲՈՑ ՎԿԱՅ/ԻՑՆ ՃՇՄԱՐՏԻՆ Ա[ՍՏՈՒԾՈ]Յ, ԱԶ/գաց և ազանց՝ հանուրց քրիստո/նէից։ Որոց բ[ա]զ[ու]մք կ[ա]տ[ա]րեցան ի ք[րիստո]ս./ և գրեցին զանուանս ն[ո]ց[այ] ի գիրս՝ որ/ կոչի Յայսմաւուր. ըստ պատշաճ/աւուր իւրում կարգի ընթեռնուն։/ Զմատեանս ներ պարունակող/ շարադրութ[եամ]բ նախնեացն մերոց / և ճշմարտասիրաց Թարգմանչաց:/ Եւ վեհափառ. Հայր[ա]պետութե[ան]/ հանուրց Հայվազնեաց՝ Տեառն/ ...... սրբազան Կ[ա]թ[ու]ղ[ի]կ[ո]սի./ ի Ք[րիստո]սէ հիմնեցեալ՝ և տիեզերա/կալ սրբոյ Աթոռոյն Էջմիածնի։/ Եւ առաջնորդ[ո]ւթե[ա]ն սրբոյ ք[ա]ղ[ա]քին/ Յերուսաղէմայ. և Կոստանդինուպօլսի / Պատրիարգ՝ տէր Աւետիք արհի/ Եպիսկոպոսին։/ Եւ ի թուականի փրկչին, ռէճզ։/ Իսկ Հայոց, ռճծէ. Եւ ի ամսեանն/ Յուլիսի մետասանի՝ յառաջին, և/ յետինն, ի միում ամսեանն տպեցաւ,/ ի մայրաքաղաքն Կոստանդնու/պօլիս, ներ տպարանումն/ գրիգորի դպրի, որդոյ/ մկրտչի:/
Շարվ. 32,3x19,2 սմ։
1 չհ, ը, 5 չհ, թճլէ (=951) երկսյուն, զարդափակ էջ։
File size: 196 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 1862-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia