Armenian Rare Books
Title: Ժամագիրք Սրբուհւոյ կուսին Մարիամու Աստուածածնին
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Անդօնի Պօրդօլի
Place(standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1706
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԺԱՄԱԳԻՐՔ/ ՍՐԲՈՒՀՒՈՅ ԿՈՒՍԻՆ/ ՄԱՐԻԱՄՈՒ/ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆ,/ Եւ Ննջեցելոց,/ Եօթն Սաղմոսքն/ Ապաշխարութե[ան] Չարչարանք/ Տ[եառ]ն մերոյ, Երգք/ Հոգև-/որք. և այլք/ Աղօթք։/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ։ 1706. Ի Տպարանի Անդօնի Պօրդօլի./ Մեծաւորաց Հրամանաւ։/
22 չհ, 264 էջ։ Տասներկուծալ, մամուլանիշերը լատինատառ:Շարվ, չափը՝ 10X5 սմ: Տիտղոսաթերթերի վրա փոքրիկ զարդանկար։ 10 փորագիր պատկեր: Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 8 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր։
Կազմակից է ԺԱՄԱՄԱՏՈՅՑ ՅԱՂԱԳՍ ՍՐԲՈՅՆ ԳՐԻԳՈՐԻ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻՆ գրքին։
File size: 7.3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/733
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library