close this section of the library 1708
View the document Գիրք մտածական աղօթից, բանալի ջերմեռանդակերտ (1708)
View the document Ժամագիրք հռոմեական