close this section of the library 1709
View the document Դպրութեան գիրք եւ տաղարան (1709)
View the document Ժամագիրք (1709, Կ. Պոլիս, 600 էջ)
View the document Ժամագիրք (1709, Կ. Պոլիս, 608 էջ)
View the document Ժամագիրք ննջեցելոյ
View the document Համառօտութիւն բարոյականի աստուածաբանութեան
View the document Հմայիլ (1709)
View the document Պատմութիւն պղնձէ քաղաքին (1709)