Armenian Rare Books
Title: Ժամագիրք
Translated Title: Breviary
Publisher (standardized): տպ. Սարգիս Դպրի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1709
Notes: ԺԱՄԱԳԻՐՔ։ Կ. Պոլիս, տպ. Սարգիս Դպրի, 1709։ Տիտղոսաթերթը ընկած է: Ներկա նկարագրության համար հրատարակության տվյալները վերցված են գրքի հիշատակարանից։ Գրքում կան տպագրական վրիպակներ՝ էջ 74-ը տպագրվել է 54, էջ 116-ը 16, էջ 123-ը 23, էջ 304-ը 104, էջ 433-ը 437, էջ 535-ը 735, էջ 599-ը 566:
Շարվ. 12x7,2 սմ։
600 զարդափակ էջ։
File size: 53.2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia, 1896-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia