Armenian Rare Books
Title: Նոր Կտակարան
Translated Title: New Testament
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Անտոնիոսի Պօռթօլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վէնէտիկ
Year of Publication: 1710
Notes: Ա ՏԻՏՂԹ.՝ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ /ՍՐԲՈՅ/ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻ, Տ[եառ]ն ՄԵՐՈՅ/ Յ[իսուս]ի ՔՐԻՍՏՈՍԻ։/ Տպեցեալ եղև ամի Տ[եառ]ն. 1710./ Իսկ ըստ հայոց ռճծթ. Մայիսի, ժթ./ Ի հայրապետութե[ան], Տ[եառ]ն/ ԱՂԷՔՍԱՆԴՐԻ,/ Ամենից Հայոց Կաթողիկոսի։/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ,/ Ի Տպարանի Անտոնիոսի Պօռթօլի./ Հրամանաւ մեծաւորաց։/ Բ ՏԻՏՂԹ.՝ Բ ԷՋԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԷՋՈՒՄ՝ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ/ Պարունակօղ զգործս առաքե­/լոց և զթուղթս Պօղոսի,/ և Կաթուղիկեայց, և/ զյայտնութի[ւն] Յօ/հաննու։/ Տպեցեալ եղև ամի Տ[եառ]ն. 1710./ Իսկ ըստ Հայոց ռճծթ. Մայիսի, ժթ./ Ի հայրապետութե[ան/, Տ[եառ]ն/ ԱՂԷՔՍԱՆԴՐԻ,/ Ամենից Հայոց Կաթողիկոսի։/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ,/ Ի Տպարանի Անտոնիոսի Պօռթօլի։/ Հրամանաւ մեծաւորաց։/: Նոր Կտակարանի մաս 2-ում պակասում են հետևյալ էջերը՝ 37, 38, 371, 372, 373, 374, 495, 496:
Շարվ. 10,2x5 սմ։
8 չհ, 394, 503 (=905) էջ։
File size: 52,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia, 1264-ԱՀ (Ա), 1262-ԱՀ (Բ)
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia