Armenian Rare Books
Title: Պարտէզ հոգեւոր
Translated Title: Giardino spirituale
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Place (standardized): Վենետիկ
Year of Publication: 1710
Notes: ՊԱՐՏԷԶ ՀՈԳԵՒՈՐ։ Թարգմ.՝ Հովհաննես Կոստանդնուպոլսեցու։ Վենետիկ, տպ. Անտոնի Բորտոլիի, 1710։ Տիտղոսաթերթը ընկած է, պակասում են՝ 107, 108, 139, 140, 273, 274, 289, 290, 304 էջերը, իսկ էջ 305-ի փոխարեն տպված է 405:
Շարվ. չափը՝ 9,5x4,8 սմ։
329 էջ։
File size: 14,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 2055-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia