Armenian Rare Books
Author: Խաչատուր Էրզրումեցի Առաքելեան
Title: Քարոզգիրք: Հտ. Ա
Translated Title: Sermonary
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Անտոնիոսի Պօռթօլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի ՎԷՆԷՏԻԿ
Year of Publication: 1710
Notes: ԲԱՆՔ, ԵՒ ՔԱՐՈԶՔ,/ ՅԱՂԱԳՍ ՏԷՐՈՒՆԱԿԱՆ ՏՕՆԻՑ, ԵՒ / ԱՒՈՒՐՑ ԱՂՈՒՀԱՑՒՑ,/ Եւ տօնախմբութե[ան]ց Մարիամու, և սրբոյ խաչի./ ՇԱՐԱԴՐԵՑԵԱԼՔ/ Ի ԽԱՉԱՏՐՈՅ ԷՐԶՐՈՒՄԵՑՒՈՅ/ Անարժան Վարդապետէ ի փառս մեծագոյնս Ա[ստուծո]յ, և ի/ պատիւ սրբոց Նորին, և Յօգուտ մերազնեաց:/ ՀԱՏՈՐ ԱՌԱՋԻՆ./ Որ պարունակէ զքարոզս ի յառաջնոյ կիւրակէէ՝ գալստեան/ մինչև ի նոր կիւրակէ ներփակաբար:/ Տպագրեցեալ արդեամբք, և գոյիւք Ամենապայծառ Ջուղա/յեցի Շէրիմանեանց, բարեպաշտ, և Ա[ստուա]ծասէր Խօ/ջայ Սարհատի Որդի, Պարոն Մուրատին, առ/ ի Հոգևոր շահաբերութիւն մերոց հայ/կազուն քրիստոնէից։/ Ի ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ Տ[եառ]ն ՋՈՒՂԱՅԵՑԻ/ ԱՂԷՔՍԱՆԴՐԻ ԱՄԵՆԻՑ ՀԱՅՈՑ/ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍԻ:/ Յամի փրկչին ռչժ. մարտի Եւ Հայոց ռճծթ. մարտի Ի ՎԷՆԷՏԻԿ,/ Ի Տպարանի Անտոնիոսի Պօռթօլի./ CON LICENZA DE’ SUPERIORI, E PRIVILEGIO./ Հրամանաւ մեծաւորաց/: Գիրքը թերի է, պակասում են 690-987 էջերը:
Շարվ. չափը՝ 19,2x13,2 սմ։
6 չհ., 1195, 1 չհ. (=1202) երկսյուն էջ։
File size: 153 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia, 1094-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia