Armenian Rare Books
Author: Խաչատուր Էրզրումեցի Առաքելեան
Title: Քարոզգիրք: Հտ. Բ
Translated Title: Sermonary
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): ի Տպարանի Անտոնիոսի Պօռթօլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի ՎԷՆԷՏԻԿ
Year of Publication: 1710
Notes: ԲԱՆՔ, ԵՒ ՔԱՐՈԶՔ,/ ՅԱՂԱԳՍ ՏԷՐՈՒՆԱԿԱՆ ՏՕՆԻՑ, ԵՒ/ ԱՒՈՒՐՑ ԱՂՈՒՀԱՑԻՑ,/ Եւ տօնախմբութե[ան]ց Մարիամու, և սրբոյ խաչի./ ՇԱՐԱԴՐԷՑԵԱԼՔ/ Ի ԽԱՉԱՏՐՈՅ ԷՐԶՐՈՒՍ՝ԵՑԻՈՅ/ Անարժան Վարդպետէ ի փառս մեծագոյնս Ա[ստուծո]յ. և ի/ պատիւ սրբոց Նորին, և Յօգուտ մերազնեաց։/ ՀԱՏՈՐ ԵՐԿՐՈՐԴ։/ Որ պարունակէ զքարոզս ի յերկրորդ կիւրակէէ յետ զատկի/ ներփակաբար մինչև ի յառաջին կիւրակէ/ գալստեան արտաքսաբար։/ Տպագրեցեալ արդեամբք, և գոյիւք Ամենապայծառ Ջուղայեցի/ Շէրիմանեանց, բարեպաշտ, և Ա[ստուա]ծասէր Խօջայ Սարհատի/ Որդի, Պարոն Մուրատին, առ ի Հոգևոր շահաբերութի[ւն] մերոց հայկազուն քրիստոնէից./ Ի ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ Տ[ԵԱՌ]Ն ՋՈՒՂԱՅԵՑԻ/ ԱՂԷՔՍԱՆԴՐԻ ԱՄԵՆԻՑ ՀԱՅՈՑ/ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍԻ։/ Յամի փրկչին ռչժ, մարտի Եւ Հայոց ռճծթ։ մարտի Ի ՎԷՆԷՏԻԿ./ ի Տպարանի Անտոնիոսի Պօռթօլի./ CON LICENZA DE’ SUPERIORI, E PRIVILEGIO./ Հրամանաւ մեծաւորաց։/
Շարվ. 19,2x13,4 սմ։
4 չհ, 626, 2 չհ (=632) երկսյուն էջ։
File size: 110 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia, 1095-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia