Armenian Rare Books
Title: Դպրութեան գիրք եւ տաղարան
Translated Title: Clerks’ Book and Book of Tagh Songs
Publisher (standardized): Ի թաղն Պէկօղլի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Մայրաքաղաքն Կոստանդնուպոլիս
Year of Publication: 1714
Notes: ԳԻՐՔ/ ԴՊՐՈՒԹԵԱՆ/ ԵՒ ՏԱՂԱՐԱՆ ՎԱՅԵ/լուչ եւ գեղեցիկ ի զանազանից բանաստեղ/ծից շարագրեցեալ ի խրակճանս հայոց/ բարէյարգից եւ ճշմարտասիրաց։/ Ի Հայրապետութե[ան] Տ[եառ]ն Աղեկսանդրի/ Ջուղայեցւոյ. Սրբազան Կաթուղիկոսի/ ամ[ենայն] հայոց. սրբոյ Աթոռոյն Էջմիածնի։/ Եւ ի յամի փրկչին. ռէճժդ ին։/ Եւ հայոց. ռճկգ ին։/ Ի Մայրաքաղաքն Կոստանդնուպոլիս /: Գրքում վերջից 1 թերթ պակաս:
Շարվ. չափը՝ 15x10 սմ։
240 էջ։
File size: 20,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia