Armenian Rare Books
Title: Տօմար
Translated Title: Calendar
Publisher (standardized): տպ. «Ի թաղն Պէկօղլի»
Place (standardized): Կ.Պոլիս
Year of Publication: 1718
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԳԻՐՔ ՏՕՄԱՐԱՑ Հայոց Հռօմայեցւոց և Պարզատօմար. ընդ որոց և Տաղ Յովասափու, Մարմնախաղաց, և երազահան։ Ի Հայրապետութեանն Տ[եառ]ն Ա[ստուա]ծատ[ու]րի Կաթուղիկոսի ամենից հայոց։ Եւ ի թուաբերութեան հայոց. ՌՃԿԷ մայի[ս] ամսոյն, Ի։ Եւ ի թվին Ք[րիսաոս]ի փրկչին. ՌՉԺԸ, մայի[ս] ամսոյն ժ։ Ի մայրաքաղաքն Ըստամպօլ։ ԾԱՆՈԹ`. 1-2, 15-16, 117, 195-198, 203-206 էջերը չկան, էջ 84-ը տպագրվել է 8:
272 էջ։ Ութածալ։
File size: 29,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia