Armenian Rare Books
Author: Պաղտասար Դպիր
Title: Շահաւէտ
Translated Title: Profitable Book
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1720(՞)
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԳՐԳՈՒԿՍ/ ՇԱՀԱՒԷՏ/ ունի յինքեան բա/զում ինչ հաւա/քեցեալ աստի և/անտի, յաղագըս/օգտի որոց միտս/ ունին և լսե­/լիս:/ Տպեցեալ կարողութեամբն ա[ստուծո]յ,/ ի Հայրապետութեան սրբոյն/ Էջմիածնի Տեառն Ա[ստուա]ծատրոյ/ Սրբազան Կաթողիկոսին ամ[ենայն]/ Հայոց։/ Ի պատրիարգութեան սրբոյն Երու/սաղէմի՝ Տեառն Գրիգորի շնոր-/հազարդ եպիսկոպոսի։ Ի հռչա­/կաւոր մայրաքաղաքին կոստան­/դընուպօլսի։ Հրամանաւ նորին/ առաջնորդի՝ Տեառն Յօհաննի-/սի ա[ստուա]ծաբան վարդապետի։/ Ութածալ, մամուլանիշերը հայկական և արաբական թվանշաններով։ 1 գլխազարդ, 1 լուսանցազարդ և 1 զարդագիր։ Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված է նաև նոտրգիր։
ԾԱՆՈԹ.՝ Այս հրատարակության տպագրության վայրի ու թվականի մասին տեղեկություն կա նույն գրքի 1750 թ. հրատարակության մեջ, որի անվանաթերթին տպագրված է՝ «Գրգուկս Շահաւէտ, ունի յինքեան բանս ինչ հաւաքեցեալ աստի և անտի. յաղագս օգտի որոց միտս ունի և լսելիս։ Տպեցեալ կարողութեամբն Աստուծոյ յառաջ քան զայս, ի Հայրապետութեան սրբոյն Էջմիածնի՝ Տեառն Աստուածատրոյ Սրբազան Կաթողիկոսին ամենայն Հայոց։ Ի պատրիարգութեան սրբոյն Երուսաղէմի՝ Տեառն Գրիգորի Շնորհազարդ Եպիսկոպոսի։ Ի հռչակաւոր Մայրաքաղաքին Կոստանդնուպօլսի։ Հրամանաւ նորին առաջնորդի՝ Տեառն Յօհաննիսի Աստուածաբան Վարդապետի։ Իսկ այժմ նորապէս Տպեցեալ...»։ Գրքի հիշատակարանում կա «...տպել և ի լոյս ածել զփոքրիկ տետրակս/ շարադրեցեալ ի տիրացու Պաղտասար դպրէ աւելի քան զերեսուն ամս յառաջ քան զայս և տպեցեալ և կոչեցեալ ի շահողացն Շահաւետ։» Տիտղոսաթերթը նկարագրված է Գ. Բամբուքճյանի ուղարկած գրավոր տեղեկությունից։ Թվայնացված օրինակում բացակա են 3, 4, 33, 34 էջերը:
Շարվ. չափը շրջանակով՝ 11x6,5 սմ։
96(՞) գծափակ էջ։
File size: 137 MB
Holdings: Turkey, Istanbul, Atatürk Library
Year and Place of Digitization: 2017, Atatürk Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Atatürk Library