Armenian Rare Books
Author: Պետրոս Արագօնացի
Title: Գիրք մոլութեանց
Publisher (standardized): հրատ՝. Մխիթար Սեբաստացու, տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book) : Անդօնի Պօռթօլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1720
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԳԻՐՔ/ ՄՈԼՈԹԵԱՆՑ/ Այսինքն Համառօտ Համահաւաքումն Վարդապետութե[ան]ց՝ զիւրաքանչ-/իւրոց տեսակաց մոլութե[ան]ց, և մանաւանդ զեօթանց գլխաւորաց/ մեզաց՝ թէ զինչ իցեն, և որքան խորշելիք։/ ընդ որում և առակցին ոմանք վարդապետութի[ւն]ք զպահպանմանէ հնգից/ արտաքնոց զգայու[թ]ե[ան]ց, և պարզաբանութի[ւն]ք զտասանց պատգամաց։/ Անդրածեցեալ ի լաթինականէն ի հայ բարբառ, ի գաւառն նախջուա-/նու, ի վաղընջուց ժամանակաց։/ Իսկ այժմ ի լոյս ածեցեալ՝ աշխատասիրութ[եամ]բ և սրբագրութ[եամ]բ/ Տ[եառ]ն Մխիթարայ Վարդապետի Սեբասաացւոյ,/ Աբբայ Հայր Կոչեցելոյ։/ Եւ տպագրեցեալ արդեամբք Պարոն Սարգսի, որդւոյ Տիրացու/ Գէորգի Կոստանդինուպօլսեցւոյ։/ Ի փառս մեծագոյնս ա[ստուծո]յ. և ի պատիւ Ամէնօրհնեցելոյ/ Կուսին Մարիամու։/ Ի հայրապետութե[ան] Տ[եառ]ն Ա[ստուա]ծատրոյ Ամենից Հայոց Կաթուղիկոսի։/ Յամի Տեառն 1720. Իսկ ի թուին հայոց ռճկթ./ Օգոստոսի 20./ Ի Վէնէտիկ./ Ի Տպարանի Անդօնի Պօռթօլի։/ Հրամանաւ Մեծաւորաց. և Փռիվիլէճիով/ Գերազանցագունեղի Ծերակուտի:/
8 չհ, 485, 2 չհ (=495) երկսյուն էջ, վերջին 2 չհ էջը զարդափակ մի սյունականի։ Քառածալ, մամուլանիշերը հայատառ և լատինատառ։ Շարվ. չափը՝ 16X10,2 սմ: Տիտղթ. վրա փորագիր պատկեր։ Էջախորագրերով։ 6-րդ էջում 1 փորագիր պատկեր և երկտող ոտանավոր։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը մոտ 10 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր:
File size: 82 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Etchmiadzin, Mother See of Holy Etchmiadzin
Romania, Bucharest, Dudian House of Culture
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/737
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library