close this section of the library Իսրայել
View the document Աստուածաշունչ (1666)
View the document Գիրք Առակաց Սողոմոնի
View the document Ժամագիրք (1686)
View the document Լիակատար Աստուածաբանութիւն: Մաս 1, հտ. 2
View the document Յիսուս որդի (1724-1725)
View the document Պսակ կուսին
View the document Սաղմոսարան (1713)
View the document Տաղարան (1734)
View the document Տօմար (1721)
View the document Տօմարաց գիրք (1668, 238 էջ)
View the document Քրիստոնէական