close this section of the library Ռումինիա
View the document Աշխարհացոյց:- Աղուէսագիրք:- Համառօտ վիպասանութիւն (1683)
View the document Աստուածաշունչ (1666)
View the document Աւետարան (1685-1686)
View the document Գիրք աղօթից (1701-1702)
View the document Գիրք աղօթից (1721)
View the document Գիրք առաքինութեանց (1721)
View the document Գիրք եւ ճառ հոգեշահ
View the document Գիրք խոստովանութեանց (1698)
View the document Գիրք մոլութեանց (1720)
View the document Գիրք պատմութեանց
View the document Գիրք պարապմանց
View the document Թուղթ առ Եպիկտիմոն
View the document Ժողովածու գիրք (1713)
View the document Ժողովածու գիրք (1717-1718)
View the document Լուծմունք ի պարապմունս Սրբոյն Կիւրղի
View the document Խորհրդատետր (1686)
View the document Խորհրդատետր (1706)
View the document Համառօտութիւն աստուածաբանութեան
View the document Հարանց վարք (1720-1723)
View the document Ճաշոց (1686-1688)
View the document Մաշտոց (1704)
View the document Մաշտոց (1714)
View the document Մեկնութիւն պատարագի
View the document Յիսուս որդի (1660)
View the document Յիսուս որդի։ Չափածո
View the document Նոր Կտակարան (1720)
View the document Շարակնոց (1664-1665)
View the document Շարակնոց (1692)
View the document Պարզաբանութիւն Սաղմոսացն Դաւթի
View the document Սաղմոսարան (1733)