Armenian Rare Books
Title: Խորհրդատետր
Translated Title: Missal
Publisher (standardized): տպ. Ս. Խաչ վանքի
Publisher (as it is on book): Ի Սուրբ Խաչ Վանքն
Place (standardized): Նոր Նախիջևան
Place (as it is on book): ի նորն ՆԱԽԻՋԵՒԱՆ
Year of Publication: 1794
Notes: ԽՈՐՀՐԴԱ/ՏԵՏՐ/ ՍՐԲԱԶԱՆ ՊԱՏԱՐԱԳԻ։/ Ըստ Արարողութեան Եկե/ղեցեացս Հայաստանեայց։/ Յամի Տ[եառ]ն 1794. Հոկտեմբերի 20։ / Ի տպարանի և հրամանաւ Հիւսիսաբնակ / ազգին Հայոց Առաջնորդ Տ[եառ]ն Յովսեփայ / Պսակազգեաց Սրբազան Արք Եպիս[կոպոս]ի։ / Ի յիշատակ Պանծալի Տանն ի Սուրաթ բնակե[ա]լ / Ջուղայեցի Պայծառ Իշխան Աղայ Յօհանջանին /Գէրաքեան, որոյ արդեամբն տպեցաւ։ / Ի Ս[ուր]բ Խաչ Վանքն՝ որ ի նորն / ՆԱԽԻՋԵՒԱՆ։ /
Շարվ. չափը շրջանակով՝ 23,8x16,2 սմ։
2 չհ, 28 (= 30) երկսյուն, զարդափակ էջ։
File size: 8,75 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 2050-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia