Armenian Rare Books
Title: Դաւանութիւն հաւատոյ
Translated Title: Confession of faith
Publisher (standardized): տպ. Վատիկանի
Publisher (as it is on book): Typographia Vaticana
Place (standardized): Հռոմ
Place (as it is on book): Romae
Year of Publication: 1596
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ Կարճառօտս ի դաւանութէնէ ս[ուր]բ հաւատո ճշմար/տէ որ վասն հռովմական սուրբ աթոռ/ոյն յառաջարկեալ. վասն կա/տարելո եկելոցն յարևելից / վասըն միաբանելոյն/ ս[ուր]բ հըռոմա եկե/ղեցոյն./ Breuis Orthodoxaefidei professio, quae ex praescri/pto Sanctae Sedis Apostolicae ab Orientali/bus ad Sacrofanctae Romanae Ecclesiae/ vnitatem venientibus facienda/ proponitur./ Որ և հրամանօք սուրբ տեառն մերո տեառն կլէմէ/նթոս փափուն ութերրորդին/ Կազմեցաւ ի հըռոմ ի կազմա/արան սուրբ պետրոսաթ[ի]վ/ ծընընդեան տ[եառ]ն մերո/ յ[իսուս]ի ք[րիստոս]ի. ռշղզ/ IVSSV/ Sanctiss. Domini nostri D. Clementis Papae VIII./ Excussa Romae in Typographia Vaticana./ Anno a Natiuitate Domini/ M. D. XCVI./
ՀԱԳ-ի օրինակը լուսապատճեն է: Լուսապատճենից երևում է, որ գիրքը էջակալված չէ։ 3 մամուլ և 1 թերթ։ Ութածալ, մամուլանիշերը՝ լատինատառ։ 2 փորագիր պատկեր։ 2 զարդագիր։ Բնագիրը՝ բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր։ Հայ. և լատին. լեզ.:
ԾԱՆՈԹ.՝ Նկարագրությունը կատարված է գրքի լուսանկարից, որը ազգային գրադարանին է ուղարկել Մ. Բարիքյանը։ Ն. Ակինյանը («Հանդէս ամս.», 1934, էջ 523) նշում է, որ գրքի «կատարածին» նշված է. «Ես Ղուփուզենց Յովանէս Տէրզնո եպիսկոպոս ի վերոգրեալ սուրբ հաւատո դաւանութիւնս ի լեզու հայերէն ըստուգեցի ընդ լատինոյ խօսք ընդ խօսաց միաւորեցի եւ ընդ միութեան նորա վկայեմ»։
Շարվ. 17x10 սմ։
[26] գծափակ էջ։
File size: 7,13 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia (Facsimile)
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, 7-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia