Armenian Rare Books
Author : Գրիգոր Խալդարեանց
Title: Գիրք որ կոչի շաւիղ լեզուագիտութեան: Հայ-ռուսերեն բառարան
Publisher: տպ. Գրիգոր Խալդարյանցի
Place: Պետերբուրգ
Year of Publication: 1788
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԳԻՐՔ/ ՈՐ ԿՈՉԻ ՇԱՒԻՂ ԼԵԶ/ՈՒԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ:/ Արարե[ա]լ մանրաքննին ուղղագրու[թեամ]բ՝ ի Նոր Ջուղայե/ցի. Ազնուատոհմ Սերնդոյն Խալդարեան յառաջասեր/եալ՝ Ազնիւ Խօջամալի որդի՝ ի Ք[րիստո]ս հանգուցեալ ի/ Պարոն Գրիգորէ։/ Ի Հայրապետութե[ան]՝ Ք[րիստո]սակերտ Ս[ր]բ[ո]յ Գահոյն Էջմիածնի՝ Տ[եառ]ն/ ՂՈՒԿԱՍՈՒ երիցս Երանեալ Սրբազնասուրբ Կաթու/ղիկոսի ամենայն Հայոց։/ Հրամանաւ Ս[ր]բ[ո]յ Աթոռոյն Էջմիածնի՝ Ծայրագոյն Նուիրակի՝ Ռու/սաց երկրի՝ և յամ[ենայն] հիւսիսային կողմանս եղեալ ազգիս Հայոց՝ Առա/քելաշաւիղ Առաջնորդի՝ Սանահնեցի Երկայնաբազուկ Արղութե[ան]ց՝/ Իշխանազնեայ Տ[եառ]ն Յովսեփայ Սրբազնագունեղ Արք Եպիսկոպոսի։/ Տպագրեցեալ արդեամբք և ծախիւք՝ նոյնոյ Լուսահոգւոյն՝ Պար/կեշտասուն Կենակից՝ Կատարինէ Զաքարովնայ Ազնուուհւոյն։/ Յամի Տ[եառ]ն 1788. ի դեկ” 2։ Իսկ ի թուին Հայոց ռմլէ,/ Ի կայսերապերճ Մայրաքաղաքս/ ՍԱՆԿՏՊԵՏԵՐԲՈՒՐԳ։/ Ի տպարանի՝ Նոյնոյ Լուսահոգւոյն։ / ՀՐԱՄԱՆԱՒ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱՑ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒԹԵԱՆ/
156 էջ: Քառածալ, մամուլանիշերը հայատառ և արաբական թվանշաններով։ Շարվ. չափը՝ 14x10 սմ։ Տիտղթ. վրա զարդանկար։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև 10 կետաչափի բոլորագիր, գլխագրեր և նոտրգիր ։
File size: 12 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2009, Fundamental Scientific Library of NAS RA, Հովհ/3241

Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library