Armenian Rare Books
Title: Վարդապետութիւն քրիստոնէական ըստ Հայոց
Translated Title: Doctrina Christiana
Publisher (standardized): տպ. Ս.Էջմիածնի և Ս.Սարգսի
Place (standardized): Ամստերդամ
Place (as it is on book): Յամսդէլօտամի
Year of Publication: 1667
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒ/թիւն,/ Քրիստոնէական ըստ Հայոց։/ Արտադրեալ առ Հռօմայեցիս /միջնորդութեամբ,/ ԿԱՐԱՊԵՏԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ,/ Անդրիանացւոյ: /և/ ԹԵՈԴՈՐՈՍԵԱՆ ՊԵՏՐՈՍԻ/ՍԻՄՊՐԻ։/ Յամսդէլօտամի։/ Ծախիւք և տպագրութեամբ թարք/մանողաց։/ Յամին Ք[րիստոս]ի. 1667։ Եւ հայոց։/ ՌՃժզ։/:
ԾԱՆՈԹ.՝ Գրքում չի նշված տպարանի անունը, սակայն Գ. Զարբհանալյանը («Պատմ. հայկ. տպագր.») և Թեոդիկը («Տիպ ու տառ») այն հիշատակում են իբրև ոսկանյան տպագրություն: Այս տպագրությունը տարբերվում է միայն տիտղոսաթերթով և չունի սկզբի չհամարակալված 10 էջերը:
Շարվ. 12x7 սմ։
72 էջ։
File size: 5.9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Etchmiadzin, Mother See of Holy Etchmiadzin
Armenia, Yerevan, Yerevan State University Library
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia