Armenian Rare Books
Title: Դաշանց թուղթ
Translated Title: Letter of Concord
Publisher (standardized): տպ. Տիմոթեոս Գառնուկի
Place (standardized): Պադուա
Place (as it is on book): ի Բադվա (In Padova)
Year of Publication: 1690
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ Թուխթ Սիրոյ եւ միաբանութիան. մեծի կայսերն Կոստանդիանոսի և սրբոյն Սեղբե(ս)տրոսի Վիհա- Պափին և Տրդատայ Հայոց Արքայի, և Սրբոյն Գրիգորի Հայոց լուսաւորչին շարագրեցեալ ամի Տեառն 316. Եւ Տպագրեցեալ ՛ի թուի Տեառն 1690. ՛ի Բադվա.
Lettera dell’ Amicitia, e dell’ Unione, Di Costantino gran Cesare, e di S. Silvestro Sommo Pontefice, e di Tridade Re` dell` Armenia, e di S. Gregorio Illuminatore della Natione Armena, scritta nell’- anno del Signore 316. In Padova, M. DC. LXC. Con Licenza de` Superiori.
ԾԱՆՈԹ.՝ Տիտղոսաթերթի լատիներեն վերնագրի վերջում նշված՝ M. DC. LXC. տպագրված թվականի մեջ «Լ»-ն ավելորդ է։
Տիտղթ. զարդափակ, զուգահեռ հայերեն և լատիներեն:
3 փորագիր պատկեր:
104 էջ։
File size: 7,28 MB
Holdings: Austria, Vienna, The Austrian National Library (Österreichische Nationalbibliothek)
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://books.google.com