close this section of the library Հայատառ այլալեզու հրատարակություններ
close this section of the library Հայատառ թուրքերեն
View the document Ազիզ թարիհլէր վէ հըրըսթիյան տինինին պաշ պատտէլէրի: Հայատառ թուրքերեն
View the document Ակն լուսատու: Հայատառ թուրքերեն
View the document Այբբենարան (1797, 103 էջ)
View the document Գաւազան կրկնազօր
View the document Դուռն քերականութեան։- Բառգիրք
View the document Զէն հոգեւոր (1757)
View the document Զէն հոգեւոր (1787)
View the document Էյի էօլիւմէ հազըր օլմաքըլըղըն օէշկուլ օլմասը իչին
View the document Էնկիւրիւլիի սուրբ Թէոդիտոն նահատակըն վէ եէտի կուսանքլարըն պատմութիւնու: Հայատառ թուրքերեն
View the document Թահմաս գուլու խանըն թէվարիքի: Հայատառ թուրքերեն
View the document Կրթութիւն քրիստոնէական (1742)
View the document Կրթութիւն քրիստոնէական (1777)
View the document Ճառ ամենամաքուր Ծննդեան եւ Կտակ Չարչարանաց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
View the document Ճառ վասն Ծննդեան եւ Չարչարանաց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
View the document Ճառ վասն ծննդեան և չարչարանաց տեառն մերոյ և փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի
View the document Ճէհէննէմ Իւզէրինէ Իւչ Քարոզլար։ Հայատառ թուրքերեն
View the document Ճիհէննէմ աչըլմըշ: Հայատառ թուրքերեն
View the document Մտածական աղօթք քիթապը։ Էնկիւրլիի տիրացու Եղիազարըն Թէրճիւմէսի
View the document Մտածական աղօթք քիթապը: Հայատառ թուրքերեն
View the document Նոր այբբենարան (1786)
View the document Պու պատմութիւն գիրքի օլտուր քի, Գրիգորիոս Սուրբ Լուսաւորիչին էվէլինտէն ախըրընատաք պատմութիւնունու (առանց թվականի, 159 էջ)
View the document Պու պատմութիւն գիրքի օլտուր քի, Գրիգորիոս Սուրբ Լուսաւորիչին էվէլինտէն ախըրընատաք պատմութիւնունու (առանց թվականի, Ճկ (160) էջ)
View the document Սաղմոսարան (1800)
View the document Սուրբ Խաչ Եօլուն Զիարէթի
View the document Տետրակ ներողութեանց
View the document Տետրակս այս որ կոչի Սապէթայ...
View the document Քերականութիւն (1774)
View the document Քէօմիւրճեանց տէր Կոմիտաս քահանայնըն վարքը, վէ նահատակութիու: Հայատառ թուրքերեն
View the document Քրիսթիյան թալիմի: Հայատառ թուրքերեն
View the document Քրիստոնէանըն Քլաուզու: Հտ. Ա-Բ